کشف عجیب سیاره فراخورشیدی “سیاره نه” دست نیافتنی را توجیه می کندمدت هاست که دانشمندان با یک مدار عجیب در مورد سیاره نهم در منظومه شمسی نظریه پردازی می کنند و اکنون شواهد بیشتری مبنی بر امکان این امر وجود دارد. محققان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل دریافتند که سیاره فراخورشیدی جووین 336 سال نوری است …


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>