کاوشگرهای ویجر شکل جدیدی از پرتوهای کیهانی را که از خورشید فوران می کند ، تشخیص می دهند.


کاوشگرهای ویجر هنوز هم بیش از 40 سال بعد و میلیاردها مایل با خانه فاصله دارند و به علم کمک می کنند. محققان کشف فرم جدیدی از انفجار پرتوهای کیهانی با استفاده از ابزارهای موجود در Voyager 1 و 2. بیرون انداختن جرم تاج خورشید باعث ایجاد امواج شوکی می شود که ابتدا به صورت امواج الکترونی با سرعت نزدیک ظاهر می شوند و به دنبال آن امواج پلاسما به وجود می آیند. و سپس توسط امواج شوک خودشان.

به نظر می رسد که الکترون ها توسط انعکاس یک میدان مغناطیسی قوی در لبه موج شوک هدایت شده اند ، با حرکت موج و خطوط بین ستاره ای میدان مغناطیسی الکترون را تسریع کرده و بر این اساس هدایت می کنند. این مفهوم جدید نیست (این امر در مورد بادهای خورشیدی اتفاق می افتد) ، اما دانشمندان امواج شوک بین ستاره ای را در یک محیط جدید مانند این مشاهده نکرده اند.


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>