ازآلیاژهای آلومینیم،به خاطرسبکی وزن وانتقال بهترگرما درساختن پیستونها به کار گیری میشود.اما درگرمای متساوی مهم پیستون چدنی مشابه دوبرابرمنبسط میشوند.بنابراین پیش بینی هایی درساختمان پیستونهای آلومینیمی به فعالیت می آیدتاازانبساط بیش ازاندازه آن پرهیز شود. پیستون بیضی صورت زمانی گرم شودبه وضعیت دایره ای کامل درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم می باشد لقی کمی در میان پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین مسافت کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی شکل که به جهت خودداری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا بعدها خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه اندازه 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 مرتبه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. رینگهای روغن پایینتر از رینگهای حجمی و در پایینترین شیارهای پیستون و نزدیک به ترک گژن پین قرار میگیرند. این مشکل هنگامی صورت می دهد که لقی میان پیستون و سرسیلندر بسیار باشد و صدای تلق و تلق از درون سرسیلندر شنیده شود، این مشکل منجر تنش، شکاف و آن گاه باعث شکستگی سیلندر میشود. به همین عامل هست که برای مخازن گازهای ویژه اساسی وزن سبک استفاده می شود. هواپیما برای حرکت روی باند و مهیا شدن به جهت پرواز نیاز به یک موتور و گیربکس دارد . تراش دادن واشر سرسیلندر اعتنا بسیاری میخواهد زیرا درصورتیکه حتی میزان اندک یاز ضخامت آن کمتر یابد سبب ساز کاهش محیفضه احتراق و افزایش نسبت جرم موتور خودرو می‌شود و متواند مشکلات متعددی از پاراگراف گرم شدن بیش از حد موتور را ساخت کند. همین نقص‌ هنگامی پیش میآید که مایع خنک کننده از واشر سرسیلندر نشت کرده باشد و مایع خنک کننده به باطن محیط احتراق وارد شود و این موجب شکسته شدن آلومینیوم و ترک میل کردن آن میشود، در زمانهای شدیدتر قابلیت و امکان دارد منجر خوردگی لبه سرسیلندر و بخش مربوطه در سرسیلندر شود، اگر مایع نشت کرده کم باشد به رخ یک لکه سیاه ریز روی واشر سیلندر مشخص میشود. یک عدد از شاخصهای چک کردن کارایی کارکرد موتور باز‌نگری عیوب پیستون و راهکار به جهت برطرف شدن آن است، در ادامه قصد داریم که به همین مطالب حیاتی بپردازیم تا اگر همین مشکلات برای شما پیش آمده میباشد بتوانید به راحتی آن را برطرف یا هنگامی که به تعمیرگاه مراجعه میکنید بتواند دیتاها صحت را به تعمیرکار ارائه دهید تا خلل حل شود. این آسیب موجب خردشدن قطعات ریز دربین پیستون و سرسیلندر می شود و حتی امکان دارااست که همین جراحت سبب شکسته شدن حلقه هم بشود و مشکلات زیادی را هم تولید نماید و این وضعیت کلیدی گوش دادن به صدای موتور به راحتی قابل تشخیص است. زمانی که همین اختلال پیش میآید می توان مبداء ورود همین براده ها و قطعات را به داخل موتور پیدا کرد و بعد مارتل موتور را باز کرد و آن گاه آن را تمیز کرد تا بشود ایراد را حل کرد و موتور را تعمیر نمایید تا این اتفاق دوباره مشکلی را ایجاد نکند. برای افرادی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی استفاده از پیستون دوو سیلو ، شما شاید می توانید با ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر