هر بخش از فضای یك میهمان خانه یا این که هتل، خصوصیت مخصوص به شخصی دارد كه دارای اعتنا به آن میبایست نورپردازی خاصی شکل گیرد تا معرف آن مشخصه باشد. در هتلهای ۳ ، ۴ و ۵ ستاره نصیب پذیرش به شکل ۲۴ ساعته فعال خواهد بود و در هتلهای ۱ و ۲ ستاره نصیب پذیرش تا نیمه شب فعال بوده و پس از آن میهمان می بایست بتواند به مسئول مربوطه دسترسی پیدا کند. از میان هتلهای باقی باقیمانده می قدرت به هتل رامسر اشاره کرد که ایتالیایی ها در سال 1352 آن را بنا کردند، اما بقیه آنها تخریب شدند، مانند هتل بردون در چالوس. در تلاقی معماری و طراحی داخلی، نورپردازی مقام ویژهای دارد كه گسترهی وسیعی از نیازها را پوشش میدهد. پذیرش :قسمت پذیرش دو نقش كاربردی و دكوراتیو توامان دارد. چگونگی ادراك فضای داخلی وابستگی متعددی به برهه زمانی زمانی طراحی هتل آپارتمان دارد. ساختمانهای هتل ممکن هست تعدادی کارکرد گوناگون از گزاره رستورانها ، امکانات در فضای باز و استخرها ، مراکز تناسب اندام و اسپا داشته باشند. در روند بررسی ، امتیازاتی از صفر تا 10 ممکن است به هر یک از موردها محاسبه تعلق گیرد. ضمن آنكه به میهمانان كمك میكند تا در فضایی ناشناخته سیر كنند و به كشف و شهود ضوابط و استانداردهای طراحی هتل 4 ستاره بپردازند. به جهت این فضا مناسب میباشد كه در زمینهای از نور محیطی، نورهای متمركز نقطهای طراحی شود كه در عین ساخت یك بافت بصری در جهتیابی به میهمانان كمك كند. نورپردازی مطلوب در فضایی ثابت چنان تهیه میشود كه همین فضا برای مسافری كه صبح هنگام هتل را به مقصد فرودگاه ترك میكند و نو واردی كه نیمهشب وارد میشود، به یك میزان خوشایند باشد. چشم، ناخودآگاه به سمتی اعتنا میكند كه نورانیتر است و در آن ناحیه معطوف به لبهها و كنجها میگردد پس بخش اعظم تاكید را میتوان بر طراحی نورهای خطی و معین كننده لبهها گذاشت. اصلی توجه به پتانسیل حیطه اردبیل میتوان با طراحی هتل اهمیت یک سیستم گرمایشی مهم انرژی شمسی در اردبیل به جهت دستیابی به اهدافی زیرا تأمین گرمایش اتاقها و سایتی عاری از یخبندان در فصول سرد سال و همینطور اصلی رعایت الگوهای اقلیمی و تکنیکهای کمتر مصرف انرژی در بناهای مسکونی ضمن کمتر هزینهها و وصال به اهداف زیستمحیطی، در راستای آگاهسازی جامعه نسبت به دارای مسئله کاهش مصرف سوختهای فسیلی و به کار گیری از انرژیهای پاک قدم برداشت تا ضمن محافظت سرمایههای ملی، از آلودگیهای زیستمحیطی نیز تا حد قابلیت و امکان پرهیز نمود.

ایندکسر