دپارتمان فروش مهلت فروش TikTok را به روز 27 ام تمدید می کند


در میان اوضاع همه گیر در حال انجام و پس از انتخابات ریاست جمهوری به نفع رقیب ، TikTok اوایل این هفته دادخواست را به CFIUS ارائه داد و گفت همچنان علاقه مند به انجام معامله است. با این حال ، گزارش شده است که هفته ها هیچ صحبتی با کمیسیون انجام نشده و وضعیت دستور مشخص نیست.

CFIUS اکنون ادعا می کند: “دستور ریاست جمهوری 14 اوت نیاز به ByteDance و TikTok Inc. اقدامات خاص فروش و سایر اقدامات برای مقابله با ریسک امنیت ملی ناشی از خرید Musical.ly توسط ByteDance … این تمدید به طرفین و کمیته زمان بیشتری می دهد تا این پرونده را به روشی مطابق با دستورالعمل حل کنند. “


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>