هر مثال به رخ استوانه اي اصلی مرحله بازه 81 سانتي متر مربع و عمق 30 سانتي متر بود كه به سه زير مثال شامل لايه هاي 0 تا 10، 10 تا 20 و 20 تا 30 سانتي متر تقسيم مي شد. به خواسته مقايسه ميزان جذب و انباشتگي عناصر سنگين در بافتهاي كرم خاكي ايسنيا فتيدا وبررسي رابطه غلظت اين عنصرها در بستر و بافتهاي كرم خاكي، محلول 1000 ميلي گرم در ليتر كلرور هر يك از عنصرها كادميم، روي، سرب، مس و آهن و همچنين جمع اين موادتشکیل دهنده ملازم تيمار شاهد ذیل شرايط كنترل شده آزمايشگاهي به هر كيلوگرم از بستر حاوي 10 كرم خاكي اضافه شد. در جمع مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه به کار گیری از چسب اساسی پوششهاي هيدروكولوييد در زخمهاي فشاري سطح Iو II در بيشتر مورد ها بر روشهاي معمول فني تويين يا پانسمان معمولی ارجحيت دارااست و اساسی دقت به سهولت استفاده از آن ها و راحتي بيمار وپاره اي مزاياي ديگر به کار گیری از آن‌ها در درمان زخمهاي فشاري مرحلهI و II توصيه کرم آبرسان رخ نوروا مي شود. بافت، وزن منحصربه‌فرد ظاهري، نسبت كربن به نيتروژن و واكنش خاك بیشه هاي گزینه بررسي ترازو گيري شدند.براساس نتايج حاصل از اين بررسي معین گرديد كه ميانگين هاي سالانه تعداد و زيتوده كرم خاكي در تيپ ممرز از بلوط – ممرز و راش بيشتر مي باشند ولي بين تيپ هاي بلوط – ممرز و راش تفاوت معني دار وجود ندارد. ميانگين هاي تعداد و زيتوده كرم خاكي در ارتفاع يك سال دوبار افزايش (بهار و پاييز) و دوبار كاهش (تابستان و زمستان) يافتند. يافته هاي بدست آمده از اين بررسي ها نشان داد كه كرم اسپيرنولاكتون 2% تهيه شده در پايه كرم آبي، بهترين و پايدارترين كرم بوده و خصوصيات فيزيكي و شيميايي مناسبي داشت. در اين مطالعه اثر دستگاههاي توليد كننده رب گوجه فرنگي بر افزايش غلظت عناصر كمياب سمي فوق الذكر مورد بررسي قرار گرفته است.براي اين مراد 50 نمونه گوجه فرنگي ، 25 نمونه آب گوجه فرنگي و 61 نمونه رب گوجه فرنگي خانگي ، كنسروي و موجود در مرحله شهر ، ابتدا به روش هضم مرطوب (با اسيد نيتريك) هضم شدند. نتايج حاصل از انجام اين تحقيق نشان مي دهد كه درصد بازيابي عناصر مورد مطالعه حیاتی غلظتهاي 1 و 5 ميلي گرم در ليتر طولانی تر شده به نمونه هاي گوناگون گوجه فرنگي بيشتر از 93% بوده است. طرز مراجعه و درمان به صورت Visit Home و بوسیله پزشك و به مدت 8 هفته بوده و در پايان دوره وضعيت آسیب به صورت بهبود كلي، بهبود نسبي، سوای تغيير و بدتر شده گزارش شده است. آن‌گاه محلول حاصل از حیث كادميوم به طرز جذب اتمي ، سرب به شیوه رنگ سنجي (دي تيزون ) ، كرم به روش رنگ سنجي (دي فنيل كار بازديد) و جيوه به نحوه اسپكتروفتومتري جذب اتمي فارغ از شعله (بخار سرد) تعيين مقدار شدند.

ایندکسر