بعد از ریاضیات: مایکروسافت بزرگ را 3-5 می کندتولدت مبارک مایکروسافت! سازنده محترم رایانه در حال حاضر سه و نیم دهه از عمر خود را جشن می گیرد ، اما این تنها اخبار فناوری نیست که ما آن را دنبال می کنیم. در اینجا برخی از عناوین برتر هفته گذشته آورده شده است. Engadget Facebook با برچسب 180 مایل …


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>