اپل بعد از شورش ها در هند ، سازنده دیگری برای آزمایش مشروط کرد


ویسترون گفت که او مشغول رسیدگی به شکایات است. وی علاوه بر افزایش مراحل ، مدیرعامل استخدام می کند که بر تجارت این شرکت در هند نظارت می کند و برنامه های کمک و خطوط تلفنی را برای اطمینان از دریافت کمک کارگران تنظیم می کند. اپل افزود که هم کارمندان و هم حسابرسان خارجی کار ویسترون را کنترل خواهند کرد.

همانند موارد قبلی کار ، اپل فقط کنترل محدودی بر شرایط کار تأمین کنندگان خود دارد. این اتفاق حدود یک سال پس از اطلاع غول فناوری به پگاترون رخ می دهد و این برای شرکتی که سالها تلاش کرده با تخلفات کارگری مقابله کند ظاهر خوبی نیست. هر چقدر شرایط عمومی بهبود یافته باشد ، به نظر می رسد این مشکلات به زودی از بین نمی روند.


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>